nk logo stor

Prognoser - Nedsatt toll

Nye tollsatser fra 8. juni til 5. juli

Se utviklingen siste 12 mnd nederst samt Totalmarked sine vurderinger og Nortura sin planlagte prisløype. 
GJELDENDE TOLLSATSER
Storfe: 20,50 fra 8/6-2021 til og med 5/7-2021

Svin:     8,50 fra 8/6-2021 til og med 5/7-2021
Sau:      0,00 fra 8/6-2021 til og med 5/7-2021

Se tollnedsettelse her

 Prognosemai2021


Norsk Kjøtt Total marked skriver:

Gris                                                                                                                                                                                    
For 2021 viser prognosen nå et markedsunderskudd på 2 400 tonn i 2. tertial. Sammen med underskuddet hittil i år er underdekningen for året 2021 prognosert til 6 400 tonn medregnet importkvoter. Dette forutsetter en gradvis normalisering i samfunnet etter sommeren. Slaktegrisvektene ligger nå om lag 4 kg høyere enn for ett år siden og det forventes at de holder seg på samme nivå i hele 2021. Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å bli om lag som i 2020, selv om antall griser til slakt prognoseres å gå noe ned. Med den store økningen i salget hittil i år forventes også salget året 2021 under ett å bli om lag som i 2020. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes tatt inn. Underskuddet hittil i år er i hovedsak dekket opp av import til nedsatt toll. Dette vil være tilfelle også framover.    

  

Storfe                                                                                                                                                                         
Produksjonen ventes fortsatt å øke med om lag 1 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av et fortsatt høyt melkebehov. Det forventes at en større andel av dyrene framfôres til tyngre slakt. Importbehovet utover kvotene prognoseres å være stort fram til høsten. Forutsatt gradvis mer normale tilstander i samfunnet etter sommeren er underdekningen prognosert til 9 300 tonn for året, forutsatt at alle importkvotene blir tatt inn. Salget av helslakt ventes å gå litt tilbake fra 2020 året sett under ett. Med tomme reguleringslagre er underdekningen hittil i år dekket opp av importkvoter og import til nedsatt toll. Det har vært en økning i mordyrtallet de siste 5 årene. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr. Antall ammekyr økte med vel 6 000 ved telledato 1. mars 2021, og det forventes en fortsatt vekst i mordyrtallet i 2021. Framtidig melkebehov og antall kalver fra melkesektoren påvirker tilførslene av storfekjøtt. Vi forventer ikke noen økning i forbruket av storfe per innbygger de nærmeste årene.

Lam                                                                                                                                                                               
Det forventes godt salg av lam i sesong også i 2021. For 2021 totalt viser prognosen nå en underdekning på 500 tonn for lam, etter at WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 500 tonn er tatt inn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, er benyttet på sauekjøtt. Dette innebærer for lam et prognosert reguleringslager ved utgangen av året på om lag 1 400 tonn. Reguleringslageret ved inngangen til 2021 og Islandsimport har dekket opp underdekningen på lam hittil i år.  Reguleringslageret på 1 880 lam var solgt allerede i midten av februar. Det har ikke vært tomme reguleringslagre av sau/lam siden 2015.  Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2020. Bestanden av søyer er på samme nivå som for ett år siden, og det forventes om lag uendret antall lam på beite. For å holde balanse i markedet for sau og lam er det imidlertid ikke rom for økt bestand og produksjon i årene framover. 
Skriver Norsk Kjøtt Totalmarked      

Konsernstyret i Nortura har fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2021:

 Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2021 til kr 66,30 per kg. Dette er en økning på kr 2,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2021 til kr 69,40 per kg. Dette er en økning på kr 2,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

 

 

Kontaktinformasjon

Norsk Kjøtthandel AS
Professor Birkelands vei 28 A
1081 OSLO

Telefon: 22 07 86 90 
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr: 961 728 010

Søk